انواع دیود

دیود : دیود (Diode) یا دوقطبی الکترونیک  یک سوساز قطعه ای الکترونیکی است که دارای دو سراست . دیود جریان الکتیکی را در یک جهت از خود عبور میدهد در این حالت مقاومت دیود ایده آل صفر است و در جهت دیگر درمقابل گذر جریان از خود مقاومت بسیار بالایی درحد بینهایت نشان میدهد این خاصیت دیود باعت شده بود تادر سالهای اوایه ساخت این قطعه به آن دریچه نیز اطلاق شود . درحال حاضر رایج ترین گونه دیود از بلور ماده های نیمه هادی ساخته میشود . دیود را از اتصال دو نیمه رسانا از نوع pوn می سازند . به پایه ای که به نیمه هادی Nمتصل است کاتد وبه پایه ای که به نیمه هادی نوع pمتصل است آند گفته میشود .لامپ خلا که نخستین دیود هابودند امروزه فقط در فناوری هایی که در ولتاژ با لا کار مکنند استفاده می شود . دیود اولین قطعه تولید شده نیمه هادی است .
پل دیود یا یکسوساز پل، مداری است که با تغییردادن پلاریتهٔ تغذیهٔ ورودی آن، پلاریتهٔ خروجی آن تغییر نمی‌کند و معمولاً برای یکسوسازی جریان متناوب و به دست آوردن جریانِ مستقیمِ تمام‌ موج استفاده می‌شود. این مدار نسبت به یکسوسازهای تمام موجی که از ترانسفورماتور سه‌ سر بهره می‌برند هزینه و وزن کمتری دارد.                                  

Diode: An electronic diode, or dipole, is a single-piece electronic burner that has two heads. The diode passes the electric current in one direction. In this case the ideal diode resistance is zero and in the other it has a very high resistance to the current passing through the diode. The valve also applies. The most common type of diode is currently made of semiconductor crystals. The diode is made by the p-n and n-type two conductive semiconductors. The base connected to the N semiconductor is called the cathode and the anode to the p-type semiconductor. The vacuum lamp that first coated the diode is nowadays used only in low voltage technologies. Diode is the first piece of semiconductor manufactured.
A diode bridge, or bridge rectifier, is a circuit whose polarity is not altered by its input feed, its output polarity is not changed, and is usually used to alternate current rectification and obtain direct current flow. This circuit is less expensive and heavier than full-wave rectifiers that use a three-way transformer.

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :