ولوم تک دور و ده دور صنعتی

تعریف ولوم Volume:پتانسیومتر از یک اِلمان مقاومتی دوار درون یک محفظه تشکیل شده که به منظور تقسیم ولتاژدرمدارها مورد استفاده قرار می گیرد. این اِلمان مقاومتی ممکن است به صورت سیمی، لایه ای و یا کربنی باشد. دو ترمینال به دو انتهای این اِلمان مقاومتی متصل است که مقدار مقاومت بین این دو ترمینال همواره ثابت و برای مقدار اهمی اِلمان مقاومتی است. بین این دو ترمینال ، یک ترمینال دیگر وجود دارد که به یک کنتاکت متحرک متصل است و این کنتاکت متحرک می تواند بر روی اِلمان مقاومتی حرکت کند و سبب تغییرمقاومت بین ترمینال وسط و هر یک از ترمینال های کناری گردد. برای حرکت کنتاکت متحرک بر روی اِلمان مقاومتی، انتهای اِلمان مقاومتی را به یک ولوم و یا به یک صفحه شیار دار که توسط پیچ گوشتی قابل حرکت است متصل می کنند. تغییر مقاومت بین ترمینال وسط و یکی از ترمینال های کنار می تواند نسبت به چرخش ولوم و یا صفحه شیار دار، خطی و یا غیر خطی باشد که بر این اساس پتانسیومتر را خطی و یا غیر خطی می نامند. در یک پتانسیومتر خطی به ازای تغییرات یکسان ولوم ، تغییرات مقدار مقاومت بین ترمینال وسط و هر یک از ترمینال های کناری یکسان خواهد بود. معمولا مقدار مقاومت بین ترمینال های کناری پتانسیومتر ویا به عبارتی مقدار اهمی اِلمان مقاومتی پتانسیومتر را برروی آن می نویسند که اگر این مقدار با حرف B شروع شود نشان دهنده این خواهد بود که پتانسیومتر ما یک پتانسیومتر غیر خطی است یعنی به ازای تغییرات یکسان ولوم ، تغییرات مقاومت بین ترمینال متحرک و هر یک از ترمینال های ثابت یکسان نخواهد بود بلکه این تغییرات بصورت غیر خطی است و یا به عبارتی منحنی تغییرات مقاومت بین ترمینال های ثابت و متحرک نسبت به چرخش کنتاکت متحرک، غیر خطی خواهد بود.
مواردی که در خرید پتانسیومترباید دانست:
1. مقدار اهم پتانسیومتر

2. تعداد دور پتانسیومتر
3. تعداد پایه
4. شکل ظاهری
5. ضریب تلورانس.        

Volume Definition: A potentiometer consists of a rotating resistor element inside a chamber that is used to divide the voltage across the cables. This resistive element may be wired, layered or carbon. The two terminals are connected to the two ends of this resistor element, the resistance value between these two terminals being constant for the ohmic resistor element. Between these two terminals, there is another terminal that is connected to a removable contact, and this removable contact can move on the resistor element and cause a change in resistance between the middle terminal and each of the side terminals. To move the moving contact on the resistor element, connect the end of the resistor element to a volume or to a groove plate that is removable by a screwdriver. The resistance change between the middle terminal and one of the side terminals can be linear or nonlinear relative to the rotation of the volume or groove plate, which is called the linear or nonlinear potentiometer. In a linear potentiometer for the same volume changes, the resistance values ​​between the middle terminal and each of the side terminals will be the same. Usually, the resistance value between the side terminals of the potentiometer or, in other words, the ohmic value of the potentiometer's resistor element is written on it, which if it starts with the letter B indicates that our potentiometer is a nonlinear potentiometer, for the same volume changes, The resistance changes between the moving terminal and each of the fixed terminals will not be the same, but the changes will be nonlinear, or the curve of the resistance changes between the fixed and moving terminals will be nonlinear with respect to the moving contact rotation.                                         

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :